MEZINÁRODNÍ MEDAILÉRSKÉ SYMPOZIUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Statut 9. ročníku Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky

17. září 2007 v 14:53 | MF |  Statut
Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené starostou ing. Liborem Karáskem
IČO 291471
Slovácké muzeum, příspěvková organizace
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené ředitelem PhDr. Ivo Frolcem
IČO 092126
Střední uměleckoprůmyslová škola
Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupená ředitelem akad. mal. Janem Pospíšilem
IČO 60371749
vydávají
S T A T U T
MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM LITÉ MEDAILE, PLAKETY A DROBNÉ PLASTIKY
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2007
9. ročník
Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky (dále jen sympozium) je pořádáno Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti a Městem Uherským Hradištěm. Finančně je zabezpečeno Zlínským krajem, grantovými projekty - Visegrad Fund, Nadace děti, kultura a sport, Městem Uherským Hradištěm a sponzory.
1. poslání sympozia:
Posláním sympozia je inspirovat české i zahraniční umělce medailéry a sochaře k dílům, která budou znamenat další rozvoj medailérského oboru. Setkání má být impulsem ke vzájemnému poznání, ke konfrontaci tvůrčích přístupů a k výměně technických zkušeností. Sympozium chce přispět ke zlepšení mezinárodních kontaktů. Zahraniční účastníci budou mít možnost seznámit se s životem a kulturou v České republice.
Sympozium bylo založeno v roce 1988, další ročníky se uskutečnily v letech 1990, 1992, 1994, 1997-1998, 2000 a 2002, 2005. Celkem se sympozia zúčastnilo 53 umělců z 10 zemí.
Část výsledků sympozia se stává součástí specializované sbírky současné lité medaile a drobné plastiky Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Sympozium se stalo součástí širší mezinárodní spolupráce s pořadateli sympozia ražené medaile v Kremnici a sympozia lité medaile a komorní plastiky v Nyiregyháze a jiných medailérských základnách v Maďarsku, Finsku a Polsku.
2. pořadatelé:
International Visegrad Fund, Město Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti.
Na pořádání sympozia se bude dále podílet firma FIMES, a. s. Uherské Hradiště (slévárenský provoz), ALUCAST, s.r.o., Tupesy, Přesné odlitky s.r.o. Popovice, ářčáářSTAVEBNINY Kodrla, s.r.o. Huštěnovice, Pivovar Janáček a.s. Uherský Brod, TRADIX a.s Uherské Hradiště.
3. termín konání :
25. července - 18. srpna 2007.
4. účastníci sympozia:
Výběr účastníků sympozia provádí pořadatelé sympozia. Předpokládaný počet účastníků je 5 - 6, z nich nejméně dva ze zahraničí. Pořadatelé mají možnost přizvat 1 hosta, který nepožívá výhod účastníka.
5. podmínky účasti:
Počet prací, které účastník sympozia vytvoří, je limitován 20 kg bronzu, nedohodne - li se s vedoucím realizačního týmu jinak. Od každého účastníka sympozia budou z původních děl, která na sympoziu vytvoří, realizovaných v bronzu, vybrána pořadateli (ustavenou komisí) dvě díla, která budou zakoupena do specializované sbírky Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Správce sbírky se zavazuje, že nebude bez souhlasu autora pořizovat žádné kopie a bude díla užívat pouze v souladu s vlastním statutem a autorským zákonem.
Účastníci se budou ve spolupráci s realizačním týmem sympozia aktivně podílet na formování svých prací a na jejich realizaci odlitím technikou ztraceného vosku. Základní osobní pomůcky a nástroje si účastníci přivezou s sebou.
Účastníci se písemně zaváží dodržovat bezpečnostní pravidla vydaná pořadateli. Účastníkům se doporučuje individuálně se pojistit.
Pořadatelé zajišťují pro účastníky bezplatné ubytování, pracovní prostory a zařízení, bronz do výše stanoveného limitu, formovací materiály a licí zařízení.
Po celou dobu konání bude účastníkům k dispozici realizační tým denně 8 a 1/2 hodiny. Doprava na místo konání a zpět a stravování je v režii účastníků.
6. program sympozia:
Příjezd a ubytování, seznámení se s technologií a vytvářecími postupy, přijetí u starosty města spojené se slavnostním zahájením, realizace výtvarných prací, návštěva školy, galerie, eventuálně ateliérů výtvarníků, prohlídka města, slévárny FIMES a.s., seznámení s výsledky předcházejících sympozií v Galerii výtvarného umění Slováckého muzea, vernisáž a slavnostní zakončení sympozia.
Pořadatelé v průběhu sympozia zajistí publicitu ve sdělovacích prostředcích.
7. Pořadatelé zajistí:
- výběr účastníků sympozia
- ubytování účastníků a členů realizačního týmu
- ubytování rodinných příslušníků a návštěvníků podle ubytovací kapacity za úhradu
- pracovní prostory a základní pracovní vybavení
- materiálně technické zabezpečení, finanční krytí
- koordinaci se zahraničními medailérskými asociacemi
- jmenování realizačního týmu a komisaře sympozia
- jmenování komise pro výběr děl do specializované sbírky Slováckého muzea,
tato komise bude pracovat v počtu nejméně 3 osob
- základní dokumentaci průběhu sympozia
- přípravu, vernisáž a provoz výstavy výsledků sympozia ( 18. 8. 2007 )
- přiměřenou publicitu sympozia v odborném tisku
8. pořadatelé ustaví k zajištění sympozia:
- komisaře sympozia, který vede realizační tým
- realizační tým
- teoretika sympozia
- komisi, která zhodnotí sympozium a provede výběr prací do sbírky
9. zvláštní ustanovení:
Účastníci sympozia mohou v dohodě s komisařem sympozia zpracovat nad ustanovený limit bronzu vlastní materiál v přiměřením množství za dohodnutou úhradu, která bude určena jako dar na další aktivity spojené s konáním sympozia.
10. sponzorské příspěvky:
Na základě tohoto statutu mohou být přijímány pro účely sympozia sponzorské příspěvky od fyzických a právnických osob. Příspěvky jsou poukazovány na účet Slováckého muzea v Uherském Hradišti vedený u Komerční banky číslo účtu 2030721/0100 a jsou účelově vázány na tento a následující ročníky sympozia.
11. zvláštní podmínky:
Na všech dokumentech určených ke zveřejnění a propagaci musí být uvedeni všichni pořadatelé i údaje o tom, že sympozium je pořádáno ve spolupráci s International Visegrad Fund, případně za podpory MK ČR, FIMES a. s. (slévárenský provoz) a případných dalších spolupořadatelů a sponzorů podle ustanovení příslušných smluv a dohod.
12. závaznost statutu:
Účastníci sympozia se svým podpisem zaváží dodržovat tento statut, jakož i pokyny pořadatelů. Pořadatelé mohou vydat k jednotlivým článkům podrobnější doplňky nebo úpravy, s nimiž jsou povinni účastníky seznámit.
13. platnost statutu:
Tento statut byl projednán a přijat všemi zúčastněnými stranami a vstupuje v platnost dnem podpisu.
V Uh. Hradišti dne 7. dubna 2007
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slováckého muzea
akademický malíř Jan Pospíšil
ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy
ing. Libor Karásek
starosta města Uherské Hradiště
kontakt: akademický sochař Jiří Vlach, SUPŠ , Všehrdova 267, 686 01 Uh. Hradiště, ČR, e-mail: Jiri_Vlach@seznam.cz, tel: 00420- 572 552432, fax: 00420 - 572 552354, PhDr. Milada Frolcová, Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, 686 01 Uherské Hradiště, ČR, e-mail: Milada.frolcova@slovackemuzeum.cz, tel, fax: 00420- 572 552425
Moravian Slovak Museum
Address: Smetanovy sady 179, 686 01 Uh. Hradiště
represented by PhDr. Ivo Frolec, the director
IČO: 092126
Secondary School of Applied Art
Address: Všehrdova 267, 686 01 Uh. Hradiště
represented by akad. soch. Jan Pospíšil, the headmaster
IČO: 6037149
The Town Uherské Hradiště
Address: Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
represented by ing. Liborem Karáskem
IČO 291471
S T A T U T E
THE 9TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CAST MEDAL,
PLAQUE AND SMALL SCULPTURE - CZECH REPUBLIC
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2007
International Symposium of Cast medal and Small Sculpture (further on as Symposium) is organized by
  • Moravian Slovak museum Uherské Hradiště
  • the Secondary School of Applied Art in the town of Uherské Hradiště
  • Town Uherské Hradiště
It is financially secured by Zlin region authorities, the town of Uherské Hradišttě, and Sponsors.
1. The goal of the symposium
The goal of the symposium is to inspire both Czech and foreign meddalists and sculptors to create works of art, which will prove further development of the medallist branch.The meeting is meant to be an impulse for mutual understanding, collation of artists approaches and exchange of their technological knowledge.
The symposium wants to contribute to improvement of international contacts. Foreign participants will have an portunity to become acquainted with life style and culture in the Czech Republic.
The symposium was held for the first time in 1988 and then in 1990, 1992, 1994, 1997-1998, 2000, 2002 and in 2005. The number of paticipants who took part has been 53 in total.
Some pieces of fine art results of the symposium have become a part of specialized collection of the contemporary cast medal and small plastic work stored in the Gallery of Fine Art, which is a branch of Moravian Slovakia Museum in Uherské Hradiště. The symposium has become a part of a broader international cooperation with organizers of stricken medals in the town Kremnica ( the Slovac Republic ) which is held annually and with similar symposium of cast medal and small plastic art held in Nyiregyháza (Hungary) and other places in Hungary, and Poland.
2. Organizers:
Moravian Slovakia Museum in Uh. Hradiště, the Secondary School of Applied Art in Uh. Hradiště, The Town Uherské Hradiště
Co-organizers of the Symposium:
The Museum of Coins and Medals, The Town Gallery Nyíregyháza, Academy of fine Arts in Wroclaw, The Town Uherské Hradiště, FIMES a.s. Company Uherské Hradiště (foundry workshop), ALUCAST s.r.o Tupesy, Přesné odlitky s.r.o. Popovice, ářčáářSTAVEBNINY Kodrla, s.r.o. Huštěnovice, Pivovar Janáček a.s. Uherský Brod,
3. The date of the symposium:
25th July - 18th August 2007.
4. Participants of the symposium:
The choice is made by the organizers.The estimate number of the participants is 7 , 3 at least will be from foreign countries. The organizers are free to invite one more guest who will not enjoy the benefits of the participants.
5. Participations conditions:
Number of works produced by one participant is limited by the amoun of bronze, he- she is given 20 kg if not stated otherwise. The organizers will appoint a committee which will choose two pieces of bronze art works created by each participant at the symposium and these works will be purchased by the Moravian Slovak Museum Gallery (Uherské Hradiště)
The custodian is not obliged to produce any copies and can use the works only in accordance with the Statute and copyright.
Participants are supposed to take an active part in moulding their works and casting them in bronze by means of lost wax technology but will be offered help by already experienced organizers.
Participants are supposed to bring their aids and tools along.
Participants are obliged to sign safety regulations which must be strictly kept and to arrange for their personal accident insurance.
Organizers will offer accomodation, working place and facilities for free, they will give the participants bronze, moulding material and casting device.
The realization team will be present and ready to help during the whole symposium 8 andhalf hours a day.Transport to the Czech Republic and back and food is covered by participants. The grants will be given in accordance with financial possibilities. There is no legal claim for the grant.
6. Programme of the symposium:
Arrival and accomodation. Participants will become acknowledged with technology and casting process. Festive opening and visit to town hall, participants received by the Mayor. Participants shoving round the Secondary School of Applied Art and gallery. Visiting into artists studios. Sightseeing of the town. Visiting into Fimes Ltd., foundry department. Private view of the final exhibition of symposium works in the Gallery of Fine Art. The vernisage of the exhibition. Organizers are obliged to ensure publicity to the symposium in all media.
7.The Organizers will ensure:
- accomodation for participants and members of the realization team
- accomodation for family members or visitors limited by number of the rooms ( it is paid for)
- working space and working equipment
- choice of the participants
- coordination with foreign medllists associations
- appointing of the realization team
- material + technical backround, financial coverage
- applying for grants and trying to find some sponzors
- financial grant for participants of the symposium
- appointing one board member to make a choice of the symposium works for the specialized
collection of the Moravian Slovak Museum
- the board will have three members at least, others will be appointed by the town of Uh. Hradiště and
the museum
- basic documentation of the symposium
  • preparing the exhibition
  • 18th September 2007
- publicizing the sympotium through media and in professional periodicals
8. To ensure the symposium the organizers will appoint:
- a commisioner of the symposium, who will be the head of the realization team
- the realization team
  • an art theorist
  • a board which will apparise the symposium and will make the choice for the collection
9. Special regulation:
After an agreement with the commisioner of the symposium, participants are allowed to surpass the bronze weight limit and work with their own material in reasonable amount and for the prize settled in advance. This money will serve as a gift to cover expenses of the next symposia.
10. Sponsors contributions:
According to the Statute of the symposium sponsoring from natural persons and legaal entities are acceptable. The contributions are to be transferred to the bank account of Moravian Slovak Museum in Uherské Hradiště Name of the Bank: Komerční banka a.s.. Bank account number: 2030721/0100 and is bound to be used for this year´s symposium.
11. Special conditions:
All documents to be published must bear names of all oranizers and data showing that the symposium is organized with help of the Union of Czech Fine Artists or supported by the Ministery of Culture of the Czech Republic, in cooperation with FIMES Ltd. foundry department or other coorganizers or sponzors as has been stated above.
12. Statute obligatory character:
The participants are bound to comply with the statute and organizers regulations which will be confirmed by their signature.
The organizers are allowed to specify trheir conditions but are obliged to acknowledge participants with it.
13. Statute validity:
This statute was negotiated and accepted by all taking parts and becomes valid on the day of being signed.
Uh. Hradiště 25th February 2007
PhDr. Ivo Frolec
Slovácké muzeum Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Director
akad. mal. Jan Pospíšil
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Director
contact: akademický sochaqř Jiří Vlach, SUPŠ , Všehrdova 267, 686 01 Uh. Hradiště, ČR, e-mail: Jiri_Vlach@seznam.cz, tel: 00420- 572 552432, fax: 00420 - 572 552354, PhDr. Milada Frolcová, Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, 686 01 Uherské Hradiště, ČR, e-mail: Milada.frolcova@slovackemuzeum.cz, tel, fax: 00420- 572 552425
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Oznámkujte naše webové stránky (jako ve škole známkou 1-5)

1
2
3
4
5

Aktuální články

Reklama